Covid-19 Notice

Gwarancja & Obsługa posprzedażowa


Dość często, nawet po tym, jak wybraliśmy produkt i dokonaliśmy zakupu, są pewne rzeczy, które chcielibyśmy zmienić lub skorygować — w trakcie lub po procesie dostawy, podczas składania zwrotu lub ubiegania się o skorzystanie z naszej gwarancji. Tutaj postaramy się wyjaśnić w prosty sposób, jak działa polityka gwarancyjna naszego sklepu i jak możesz z niej korzystać podczas zakupów u nas!

Jakie produkty są objęte gwarancją?


Niektóre z naszych mebli objęte są niemal bezwarunkową dożywotnią gwarancją. Przedmiotami objętymi niniejszą polisą są sofy, kanapy, fotele tapicerowane, pufy, półki i kanapy z funkcją spania. Jako sprzedawca detaliczny gwarantujemy Państwu, pierwotnemu nabywcy detalicznemu, że komponenty te są wolne od wad materiałowych. Okres obowiązywania gwarancji oznacza standaryzowany cykl użytkowania określonego mebla.

 • Naprawa & Odrestaurowanie

  Nasz sklep zapłaci w ciągu roku od daty zakupu za rozsądne i warunkowe stawki robocizny za odnowienie lub wymianę wadliwych części oraz koszty wysyłki.
 • Różne Rodzaje Gwarancji

  Podczas gdy na niektóre produkty udzielamy dożywotniej gwarancji, sprężyny we wszystkich naszych produktach są objęte 5-letnią ograniczoną gwarancją.
 • Wyjątki od gwarancji

  Wszystkie rdzenie siedziska mają naturalną tendencję do mięknienia podczas normalnego cyklu użytkowania i dostosowują się do kształtu użytkownika. Obowiązuje ograniczona roczna gwarancja.

Gdzie ubiegać się o usługi gwarancyjne?


Zgodnie z niniejszymi ograniczonymi gwarancjami cała odpowiedzialność prawna naszego sklepu jest ograniczona do naprawy lub, jeśli jest to wymagane (na prośbę klienta), wymiany. Jesteśmy gotowi zapłacić, w ciągu jednego roku od daty zakupu, rozsądne i zwyczajowe stawki robocizny w celu naprawy lub wymiany wadliwych części oraz koszty wysyłki od sprzedawcy.

Te ograniczone gwarancje nie mają zastosowania do żadnego z naszych produktów, które zostały zmienione przez jakąkolwiek osobę, sprzedawcę lub firmę bez wyraźnej pisemnej zgody naszego sklepu. Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczenie czasu trwania gwarancji, w związku z czym powyższe ograniczenie może nie dotyczyć konkretnego klienta.

W jakich przypadkach gwarancja nie jest udzielana?


Gwarancje udzielone przy zakupie mebli na naszej stronie mogą mieć dwa ograniczenia.

 • Ograniczona gwarancja na 1, 3 i 5 lat

  Pierwszą z nich jest okres gwarancji, jeśli jest ograniczony do 1, 3 lub 5 lat. Dlatego dożywotnia gwarancja nie jest ograniczona czasowo.
 • Kontrola regularnego użytkowania

  Drugi to sprawdzenie przedmiotu przez naszego przedstawiciela obsługi klienta, upewniając się, że jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

Wymiana i Zwrot


Dokonanie zmiany lub zwrotu jest prostym procesem, wymagającym jedynie dowodu zakupu (zwykle jest to paragon, który otrzymałeś), samego przedmiotu oraz etykiety zwrotnej wydrukowanej przez Ciebie i umieszczonej na górze opakowania.

Warunki gwarancji


1. Gwarant zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli przez okres 12 miesięcy od daty produkcji mebli.

2. Kupujący przy zakupie wyrobu w stanie zmontowanym powinien dokonać sprawdzenia jakości i kompletności wyrobu oraz sprawdzenia funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

3. Ochroną gwarancyjną nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia, montażu lub użytkowania wyrobu, jak również wynikłe ze zdarzeń losowych oraz uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę. Widoczne wady, uszkodzenia mechaniczne i braki ilościowe elementów i okuć w meblach sprzedawanych jako zmontowane kupujący ma obowiązek zgłosić w momencie zakupu. W przeciwnym razie ochrona gwarancyjna nie obowiązuje.

4. Przeróbki mebli wykonane we własnym zakresie powodują utratę ochrony gwarancyjnej.

5. Gwarant nie odpowiada za niezgodności wyrobu z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

6. O niezgodności wyrobu do montażu we własnym zakresie Kupujący musi powiadomić Sprzedawcę w ciągu 14 dni od chwili jej stwierdzenia.

7. Powstałe w okresie gwarancyjnym niezgodności lub awarie wyrobu należy zgłosić w punkcie zakupu wyrobu, przedstawiając kartę gwarancyjną. Sprzedawca ustosunkuje się w terminie 14 dni od zgłoszenia o niezgodności wyrobu z umową. Jeżeli tego nie uczyni, oznacza to, że uznał je za uzasadnione.

8. Naprawy gwarancyjne wyrobu niezgodnego z umową wykonane będą przez przedstawiciela Gwaranta w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia niezgodności ze sklepu, w którym dokonano zakupu.

9. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas, który upłynie od momentu zgłoszenia reklamacji do jej załatwienia, jeżeli w tym okresie niezgodności uniemożliwią użytkowanie wyrobu.

10. W przypadku gdy wyrób jest niezgodny z umową, Gwarant zapewnia Kupującemu doprowadzenie go do stanu zgodnego z umową przez naprawę lub wymianę części. O sposobie i miejscu naprawy wyrobu decyduje przedstawiciel Gwaranta. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę wykonuje się u Kupującego.

11. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby, lub mogłoby spowodować obniżenie jakości mebla, załatwienie reklamacji może nastąpić za zgodą Kupującego poprzez obniżenie ceny mebla, którego reklamacja dotyczyła.

12. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna, a Kupujący nie wyraża zgody na obniżenie ceny, załatwienie reklamacji na żądanie Kupującego może nastąpić poprzez wymianę towaru na inny, wolny od wad lub zwrot Kupującemu zapłaconej kwoty przy jednoczesnym zwrocie tego mebla przez Kupującego.

13. Jeżeli podczas wymiany mebli na wolne od wad lub odstąpienia od umowy, oprócz wad, w wyniku których następuje wymiana albo odstąpienie od umowy, stwierdzi się także obniżenie jakości wyrobu przekraczające poza stopień normalnego zużycia czy też związane z przeróbką dokonaną przez Kupującego lub towar będzie zdekompletowany (brak części składowych lub wyposażenia niezużywalnego a niezbędnego przy ewentualnej dalszej sprzedaży), Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami wymiany oraz równowartością uszkodzonych lub brakujących elementów.

14. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosił się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem załatwienia reklamacji, natomiast nie mógł wtedy tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego i wykonał ją w nowym terminie nie później niż w ciągu następnych 30 dni. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwił dokonanie naprawy, uważa się, że zrezygnował z uprawnień.

15. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z ustawy o niezgodności towaru z umową.


wróć na stronę główną
To Top